תנאים כללים

תנאים כלליים ומידע מהותי לרכישת מוצרי תיירות
 
בהתאם לתקנות רישוי שירותי תיירות וגילוי נאות – התשס"ג 2003

התנאים המפורטים להלן במצטבר ו/או לחילופין לפי העניין יחולו על רכישת שירותי תיירות מאת ר.ת דיסקברי מכירת שרותי תיירות, טיול עולמי בע"מ. הטיולים מאורגנים על ידה – או על ידי חברות תיירות או תעופה אחרות אותן היא משווקת.
 
פרטי החברה
 
ר.ת דיסקברי טיול עולמי בע"מ (להלן דיסקברי)
מגדל ב.ס.ר 3, רחוב מצדה 9
בני ברק
טל' 03-5627248
פקס: 03-5627249 
 
 
רוכש טיול נכבד, הנך מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויות וחובות הנוסע נקבעים על פיהם. רכישת שירותי התיירות מאת "ר.ת דיסקברי טיול עולמי בע"מ, מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הנוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים הכלליים ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד "ר.ת דיסקברי" ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים הללו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם ביצוע ההזמנה.
 
כללי
 
שירותי התיירות המוצעים ע"י ר.ת דיסקברי מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם  ניתנים לשינוי על ידי ר.ת דיסקברי ו/או החברות המארגנות בחול , בהתאם לשיקול הדעת המוחלט והמקצועי של הגופים לעיל. שינויים כאמור יכול שיכללו גם שינויי תאריכים, אופן ביצוע פרטי התכנית, ארגון סידורים חלופיים או כל שינוי אחר כפי שיידרש בהתאם לנסיבות מפעם לפעם.
כל הקשור למסלולי הטיולים וביצועם בפועל, לרבות תפקודם של מדריך הטיול והנהג, הנם באחריותן הבלעדית של חברות הטיולים המארגנות בחול .
אין ר.ת דיסקברי  אחראית לכל מידע שהוא שלא נמסר או אושר על-ידה במפורש ובכתב.
אין משרדי ו/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות תנאים ומידע שבאתר ו/או להבטיח הבטחות נוספות ו/או סותרות לתוכנים שבאתר.  
יובהר כי ר.ת דיסקברי הנה משווקת ומארגנת שירותים הניתנים בחו"ל ואין ר.ת דיסקברי  אחראית לכל תקלה אשר אין ביכולתה לצפות מראש.
על הנוסע לצפות בעת ההזמנה כי יתכן מצב בטחוני מיוחד בארץ ,או נזקי כוח עליון כמו מגיפות , וכי יתכן כי באזורים מסוימים בהן הוזמנו שירותי התיירות יתכנו מגיפות ,נזקי-טבע, מלחמות, מצב בטחוני מיוחד, כל אלו אינם באחריות ר.ת דיסקברי.
 
אשרות ודרכונים
 
ר.ת דיסקברי  אינה אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אזרח של מדינה עוינת או שאזרחיה אינם מורשים להכנס למדינת היעד , האמורה להנפיק אשרה. באחריות הנוסע  לוודא כי אכן ברשותו דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו"ל ו/או כל מסמך דרוש אחר  (כמו גם במקרה לדוגמה של אישה בהריון) - הוצאתם לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד. הנפקת האשרות ובדיקתן הינה באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או נזק אשר יגרמו בגין כל מסמך חסר ו/או לא תקין תחול על הנוסע בלבד. כמו כן על הנוסע לבדוק הנהלים הקשורים בהצהרת בריאות , מועד לבדיקות קורונה הנדרש על ידי מדינות היעד ,או בדיקות הקורונה עצמן הנדרשות לפני כניסה למדינת היעד, החברה לא תהיה אחראית לכל שגגה בעניין זה . נוסע שנרשם באמצעות אתר מכירה אחר, סוכן נסיעות אחר , או ראש קבוצה ,או ועד , יקבל את כל המידע בכל נושא הקשור לנסיעה מהגורם אצלו נרשם ,בכל מקרה לא יוכל לבוא בטענה כל שהיא בנושאים אלה כלפי ר.ת.דיסקברי.
 
חיסונים / דיווחים רפואיים
 
ביקור בחלק מן היעדים המפורסמים , מחייב, על פי הוראות משרדי הבריאות בישראל או בארץ היעד , קבלת חיסונים מתאימים , או ביצוע בדיקות שונות ,או מילוי הצהרת בריאות לישראל או אל ארץ היעד . על הנוסע לברר כל ההוראות בעצמו ולפנות  אל הגורמים השונים לשם קבלת מידע באשר לצורך בבדיקות ו\או בחיסונים, בהתאם ליעדים שהזמין. על הנוסע חלה האחריות הבלעדיות להיבדק ולהתחסן כאמור. הנוסע מחויב לבטח את עצמו בביטוח נוסעים לחו"ל והוא האחראי הבלעדי לבטח את עצמו בחברה המספקת ביטוחים כאלו. הנוסע חייב לידע את דיסקברי אודות מצבו הרפואי ואודות כל מגבלה העלולה לנבוע מכך. במקרים מסוימים בהם באותו טיול ובאותה מדינה אין אפשרות מסיבות אלה לקחת את הנוסע לטיול, חברת דיסקברי רשאית לבטל את נסיעתו לטיול והנוסע לא יוכל לבוא בתביעה בנושא זה כנגד החברה. 
 
טיסות וטיולים
 
הטיולים והטיסות בשירותי התיירות המוצעים באתר מתבצעות על ידי חברות תיירות ותעופה שונות, הן בטיסות שכר אשר מטבען עשויים להיות בהם ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה של הרגע האחרון על פי כל דין והן בטיסות סדירות.
 
חברות התיירות ו/או הטיסות מבוצעות ע"י המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות אמנת ורשה. תשומת הלב מופנית לתנאי חוזה ההובלה של המוביל האווירי. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות ר.ת דיסקברי.
 
במקרים מסוימים ר.ת דיסקברי תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה סדירה לטיסת שכר ו/או מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים חריגים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה יאלץ נוסע בודד או יאלצו חלק מהנוסעים לטוס בטיסה שונה של שאר הנוסעים בהזמנה בטיסה ובנתיב חלופיים.
על הנוסע חלה חובת התייצבות לבידוק לטיסה בשדה התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה.
כן חלה על הנוסע חובת אשרור טיסה חזרה 72 שעות לפני מועדה.
 
בחלק מהחבילות החזרה ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 12:00 בצהרי אותו היום (ראה פרק "בתי מלון"). קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שירצה בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף עד לשעת היציאה.
 
הנוסע חייב למלא אחרי דרישות נסיעה ממשלתיות, להמציא את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמכים דרושים אחרים ולהגיע לשדה התעופה בזמן הנקוב ע"י המוביל או באם אין זמן קבוע לכך, בעוד מועד המאפשר השלמת סידורי היציאה.
 
באחריות הנוסע לוודא כי ברשותו דרכון בתוקף לפחות לחצי שנה ממועד טיסת היציאה המתוכננת ו/או ויזה לחו"ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של אישה בהריון) – הוצאתם לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד.  
 מובהר בזאת כי גם תינוק מתחת לגיל שנתיים (או גיל אחר על פי כללי המוביל האווירי הרלוונטי) מחויב בתשלום בגין כרטיס טיסה ללא זכות למושב ו/או עריסה, מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.
 
ר.ת דיסקברי אינה אחראית לאספקת מזון כשר ו/או כל סוג מזון אחר בטיסות, גם אם הנוסע ביקש וציין זאת בעת ביצוע ההזמנה (הנ"ל בגדר בקשה), והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה בלבד.
 
לתשומת הלב הנוסע מובהר בזאת כי במקרים בהם כרטיסי הטיסה אינם נרכשים דרך ר.ת דיסקברי על הנוסע ליידע על כל שינוי בשעת ההגעה מראש. אי יידוע ר.ת דיסקברי  בשינוי כאמור יביא לאי אספקת השירותים אשר נרכשו על ידו. ישנן ארצות בהן הנוסע חייב לבדוק האם חלה עליו חובת  בידוד, כמו כן, האם בחזרתו לארץ יהיה מחויב בבידוד מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, הנוסע לא יוכל לבוא בתביעה כנגד דיסקברי בכל הקשור לעניין זה שאינו בשליטתה ואינו בסמכותה - וחובת בירור המידע שעלול להשתנות מעת לעת חלה עליו באופן בלעדי. 
 
טיסות פנים
 
בחלק מן המסלולים יידרשו טיסות פנים נוספות שאינן כלולות במחיר ואינן חלק מהשירותים הנמכרים על ידי קבוצת ר.ת דיסקברי על הנוסע לוודא כי הזמנת טיסות אלה בוצעה.  
 
בחלק מטיסות הפנים ובפרט בארצות הברית או בטיסות בין מדינות שאינן מישראל, חברות התעופה גובות כספים נוספים בגין כבודה ו/או בגין שירותים נוספים. הנ"ל אינו חלק ממחיר הטיול.  
 
העברות
 
העברות משדה התעופה למלון ובחזרה , בהזמנות פרטיות , מתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל כן יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים ו/או עומסי תנועה אשר אין לחברה המארגנת או לר.ת דיסקברי כל שליטה על כך.
 
אוטובוס הטיול או אוטובוס האיסוף משדה התעופה למלון ובחזרה לא ימתין לנוסעים מאחרים, ונוסעים שלא יגיעו בזמן להסעה ישאו בתוצאות ובהוצאות עקב כך.
 
במידה והאוטובוס מצויד במזגן אין חברת ר.ת דיסקברי ו/או החברות המארגנות את הטיול אחראית לפעולה מושלמת של מיזוג האוויר ובכלל אין ר.ת דיסקברי נושאת באחריות לגבי תקינות תחזוקת האוטובוסים ואיכות השירות בהם.
 
בתי מלון
 
המלונות המוצעים מדורגים בהתאם להגדרות משרד התיירות המקומי ו/או ספקים מקומיים.
שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 14:00 ופינוי לפני השעה 12:00 – זאת בלי קשר למועדי הטיסות.
 
הזמנת החדרים בבתי המלון מתבצעת בשיטת Run Of The House ( מגורים לפי הקיים). קרי, החדר שיימסר לנוסע  תמורת הצגת שובר הלינה, המונפק על ידי ר.ת דיסקברי יהיה כל חדר במלון שהנו פנוי וערוך לאירוח.

השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/ או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון– כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת ר.ת דיסקברי ו/או החברות המארגנות ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת פעילות המזגן בשעות מסוימות על-פי נוהגי המלון ו/או חוקי המדינה. באתרים השונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקורה לדוגמה בטורקיה, יוון ומדינות רבות אחרות). הנהלת בית המלון המוזמן, רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו.
 
בבתי מלון מסוימים אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם, ושיבוץ הנוסע בחדר/ים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותו.
 
במקרים מסוימים של תפוסת יתר במלון ו/או אי התאמה מיוחדת, שמורה הזכות "לחברות המארגנות  ול-ר.ת דיסקברי ו/או לספק המקומי ו/או למלון למצוא לנוסע מלון חלופי.
 
בהוצאות העברה למלון חלופי יישאו המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל ו/או הנוסע בלבד זאת בהתאם לנסיבות המקרה.
 
בקשות מיוחדות לגבי החדרים, מיקומם, צמידותם, תכולתם וכיו"ב יועברו ע"י החברות המארגנות ועל אחריותן לספק המקומי בחו"ל, במידה ונמסרו לה על ידי הנוסע בעת ביצוע ההזמנה, וביצוען בפועל הינו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו בלבד. דיסקברי אינה מבטיחה כי הבקשות יתקבלו או ימולאו על ידי המלון אלא אם יתאפשר באותו המלון הרלוונטי לפי שיקול דעתו. 
 
חדר זוגי הינו חדר ובו שתי מיטות שאינן בהכרח צמודות, או מיטה זוגית. אין אפשרות להתחייב כי בחדר תהיה מיטה זוגית, גם אם הוזמנה מיטה כזאת, בחלק מבתי המלון בעולם אין זה מתאפשר.
חדר לשלושה ויותר עשוי להיות חדר זוגי ובו מיטות נוספות מכל סוג לרבות מתקפלת ו/או ניידת ו/או ספה נפתחת. בכל מקרה, נושא זה נתון למתאפשר על ידי המלון ובאחריותו בלבד. 
חלק מבתי המלון מאפשרים לצרף לחדר עבור זוג מבוגרים ששילמו מחיר מלא, עד שני ילדים, אשר גילם משתנה על פי מדיניות ונוהלי כל מלון במחיר מוזל או ללא כל תוספת תשלום. במקרה כזה תתכן אפשרות שבה המלון לא יספק מיטות עבור הילדים. בבתי מלון בהם כלולה ארוחת בוקר בעלות החדר כזה עבור המבוגרים, ייתכן מצב בו יתבקשו הנוסעים לשלם תוספת תשלום בגין ארוחת הבוקר עבור הילדים ישירות במלון עצמו על פי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.
בקשה לצירוף עריסה לתינוק לחדר המלון הינה בגדר בקשה בלבד. ביצועה בפועל הינה באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו של המלון בלבד. בחלק מבתי המלון נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון.
 
חדר ליחיד עשוי להיות קטן יותר בשטחו מחדר זוגי. בחלק מבתי המלון בעולם לא ניתן לשכן נוסע יחיד בחדר זוגי (החדר ליחיד מותאם וקטן במידותיו בהתאמה לאדם אחד).  
 
הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויות להביא להפסד ארוחה/ות ואו לקבלת ארוחה/ות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ובאחריותו.
 
בתי המלון נוהגים לחייב את האורחים בתוספת תשלום עבור ארוחות ערב חגיגיות במועדים ספציפיים (כדוגמת ערב חג המולד וערב השנה האזרחית) . תוספת תשלום כזו הינה חובה והעלות המדויקת של ארוחות אלו, תימסר במקרים הרלוונטיים במעמד אישור ההזמנה.
במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, מיני בר, כספת, שמשיות ומגבות בבריכת שחייה וכד', ולכן לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישות תשלום במלון. בחלק מבתי המלון בעולם נוהגים לחייב נוסעים במיסים עירוניים שאינם חלק ממחיר החדר וזאת במעמד ההגעה או היציאה מהחדר. מיסים אלו אינם כלולים במחיר החדר וישולמו על ידי הנוסע במלון. 
 
אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת לצוות המלון ו/או לספק המקומי ו/או ל-ר.ת דיסקברי ו/או לחברות התיירות המארגנות ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה. בכל מקרה יתכנו תקלות שונות שלא ניתן לפתור אותן כתוצאה מבעיות הקשורות למלון והן באחריותו בלבד. הנוסע לא יבוא בתביעה בעניין זה אל חברת דיסקברי.  
 
מוקד חירום
 
חברת ר.ת דיסקברי מפעילה מוקד הפועל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע (טל': 03-5627248) . על כל טענה, בעיה הצצה בעת שהיית הנוסע בחו"ל, יש לפנות בזמן אמת למוקד ההודעות. הפנייה תיעשה ע"י מדריך הקבוצה או ע"י הנוסע במידה ונסע באופן עצמאי. אם השירות נרכש דרך חברה אחרת ונמסר לנוסע מספר חירום, עליו לפנות אל המספר שקיבל בזמן אמת.
 
הדרכת הסיורים
 
הדרכת הסיורים תבוצע בטיולים מאורגנים ע"י מדריך ישראלי או באמצעות מדריך מקומי דובר אנגלית. הדרכה בשפות אחרות יש לבקש באופן מיוחד בעת ביצוע ההזמנה ר.ת דיסקברי אינה מתחייבת לספק הדרכה בשפה שאינה אנגלית ואם תתאפשר הדרכה כזו תיתכן תוספת תשלום בגין כך.
ביעדים מסוימים יתכןו הסיורים מודרכים על ידי נהג-מדריך (דהיינו הנהג הוא גם המדריך) ובאחרים יהיה מדריך בנפרד ונהג בנפרד, בהתאם לנהוג בכל יעד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המארגנת.
על הנוסע לעמוד בזמנים שקבע המדריך ולהישמע להוראותיו .נוסע שיאחר או שלא ימלא אחר הוראות המדריך ישא בכל נזק שיגרם לו על חשבונו ולא יוכל לבוא בטענה כלשהיא אל ר ת דיסקברי או אל המדריך.
 
סיורים וכניסה לאתרים
 
סיורים על בסיס S.I.C.- הינם סיורים משותפים המצרפים אליהם תיירים מכל העולם למסלול המסוים, בסיורים אלו נדרש מינימום של 2 נוסעים להזמנה ברוב היעדים. במקרה נוסע יחיד הנוסע לבד ישלם בטיולים מחיר כפול.
 
סיורים על בסיס פרטי- הינם סיורים עבור מספר הנוסעים הנרשמים ועבורם בלבד ברכב פרטי, הנקבע לפי כמות המשתתפים. ללא אפשרות לצרף או להצטרף לתיירים נוספים אשר לא נרשמו באותה הזמנה.
 
כניסות לאתרים- כניסות לאתרים בסיורים כלולות רק באתרים המופיעים בפירוט המסלול (אלא אם מצוין לידם אחרת). אתרים אחרים אשר אינם מצוינים ככלולים במסלול מצריכים דמי כניסה וניתן יהיה לשלם עבור כניסה אליהם במקום במידה ויהיה זמן לכך בתיאום עם מדריך הטיול המקומי.
 
הסיורים כפופים לתנאי ספקי הטיולים והשירותים השונים ובכלל זה ביצוע הטיולים שינויים ו/או ביטולם.

סיורים ובילויי בחירה נוספים (אופציה/אפשרות)
 
סיורים ותכניות לבילוי הזמן, אשר נזכרו כאפשרות ואינם כלולים במחיר הטיול, הינם בגדר הצעה בלבד לבחירתו החופשית של הנוסע. סיורים ותכניות כאלה יאורגנו באמצעות המדריכים המקומיים או הספקים המקומיים תמורת תשלום נוסף. הסעות, דמי כניסה וכל מרכיב נוסף בהם יהיו על חשבון הנוסעים.

נציג הספק המקומי בחו"ל
 
בחלק מהיעדים נמצאים נציגים ישראלים או בעלי אזרחות מקומית, שהם נציגים המועסקים על-ידי הספק המקומי בחו"ל. אין ר.ת דיסקברי והחברות המארגנות את הטיול אחראית לנציג זה ו/או לפעולותיו ו/או מעשיו ו/או להבטחותיו.
 
תשר
 
עלות הטיולים, אינה כוללת תשר (טיפ) למדריך ישראלי ,או בטיול פרטי למדריך מקומי ונהג , מומלץ לחשב את התשר, בכ-5 דולרים אמריקאים ליום טיול לנוסע/ת. התשר ישולם ישירות למדריך הטיול ולנהג.
 
ביטול טיול וגודל הקבוצה והרכבה
 
 קיימות סיבות שונות ורבות בעולם התיירות לביטול טיולים . בנוסף קיום הטיולים מותנה בהרשמה של מינימום  מטיילים  , מספר נוסעים לטיול יקבע לפי החלטת דיסקברי לכל טיול , במקרה שלא יקבע מינימום הנוסעים על ידי דיסקברי , יהיה המספר המינימלי לטיול   20 נוסעים לפחות בכל טיול . דיסקברי  שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול מכל סיבה שהיא עד 36 שעות לפני היציאה לטיול . גם אם יציאת טיול זה היתה מובטחת  . סוכני החברה אינם מוסמכים להודיע כי טיול כזה או אחר מובטח . במקרה של ביטול הטיול כאמור , תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה . למען הסר ספק , החברה תהיה פטורה מלשלם פיצוי כלשהו למטייל עקב ביטול הטיול מהסיבה המפורטת בסעיף זה . החברה רשאית להחליט להוציא את הטיול עם מספר קטן יותר של נוסעים . במקרה כזה תוכל החברה לבקש תוספת מכל נוסע .                                                                                                                    

תופעות טבע – ביטולים או שינויים בגלל כוח עליון
 
ר.ת דיסקברי  והחברות המארגנות ביחד איתה אינן  אחראיות בשום מקרה על אירועים המוגדרים ככוח עליון (מגיפות , רעידות אדמה, מלחמות, שיטפונות, ערפל, עננים , סופות, הוריקנים, וכדומה) ו/או לכל נסיבות אחרות כלשהן מכל סוג שהוא שאינן בשליטתן של חברת דיסקברי והחברות המארגנות (לדוגמה: פגעי טבע , הפסקות חשמל, מגיפות ומחלות וכו'), העלולות לגרום לביטול ו/או לשינוי הטיולים ו/או לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן. כמו כן כל השינויים במסלול מכל סיבה יהיו על פי שיקול דעתן הבלעדי של ר.ת דיסקברי או של החברות המארגנות. על נוסעים לדעת כי נסיבות אלה המופיעות בפרק זה , עלולות לגרום לשינוי או ביטול הטיולים. במקרים בהם משתנים או מתבטלים הטיולים או שנגרמות הוצאות נוספות, או משתנים התאריכים, המטיילים ישלמו סכומים מסוימים שייקבעו על פי הנסיבות. כמו כן במקרה והטיול אינו מתקיים עקב כוח עליון החברה תהיה פטורה מתשלום פיצוי כלשהו. 
 
דמי ביטול – תקנון
 
1.הודעה על ביטול:
 
נוסע אשר ירצה לבטל את הזמנתו, יעשה זאת בהודעה בכתב לר.ת דיסקברי טיול עולמי בע"מ באמצעות מייל או בפקס,   המשלוח יהיה  , לפקס  5627249  03 או למייל moredit@gmail.com. או ל office1@discovery-israel.co.il ' ללא משלוח מכתב ביטול  לא נוכל להתייחס לבקשת הביטול.
 
תקנון דמי ביטול
 
דמי הביטול כפופים לכל תנאי הביטול שיחולו על חברת ר.ת דיסקברי או על הנוסע, על ידי הספקים  בחו"ל. ביטול השתתפות בטיול יהיה בכתב על ידי פקס שישלח למשרדינו ויאושר רק ביום שבו יתקבל הפקס על ידי אחד מעובדי המשרד.
 
2. ביטול על ידי חברת דיסקברי : ר.ת דיסקברי תהיה רשאית לבטל  כל טיול מכל סיבה שהיא , לרבות אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול .מועד הביטול יהיה עד 36 שעות  לפני מועד היציאה לטיול. במקרה זה  כספו של הלקוח אשר שולם לחברת דיסקברי יוחזר לו .ההחזר יהיה במועד שיוחזרו הכספים לדיסקברי על ידי הספקים ובמועדי הזיכוי של חברת האשראי במידה ויוחזרו הכספים דרכה .  יציאה לטיולים מותנת ברישום של מינימום מספר נוסעים עליו יוחלט לכל טיול על ידי דיסקברי. 
 
3. דמי ביטול עבור טיסות , שרותי קרקע , טיולים המאורגנים ,חבילות נופש , בתי מלון , שייט , טיולים בארץ  וכל מוצר אחר יהיו :
 
א.מיום ההרשמה ועד 60 ימי עסקים לפני היציאה לפני היציאה לטיול – ישלם הנוסע דמי ביטול ע"ס 47$ ודמי רישום ע"ס 47$ (סה"כ 94$ לנוסע) .
ב.בין 60 ימי עסקים ל-30 ימי עסקים ישלם הנוסע דמי ביטול בסך 25% ממחיר שרותי הקרקע
ג.בין 30 ימי עסקים ל-15 ימי עסקים ישלם הנוסע דמי ביטול בסך 50% ממחיר שרותי הקרקע.
ד.בגין ביטול בפחות מ-15 ימי עסקים לפני הטיול יחויב הנוסע ב-100% ממחיר שרותי הקרקע
נוסע שלא יופיע לטיול יחויב ב-100% ממחיר שרותי הקרקע. דמי הביטול לשרותי הקרקע יתווסף, לדמי הביטול על כרטיסי טיסה.
 
4. דמי ביטול על כרטיסי טיסה
 
א. טיסות סדירות בינלאומיות
עד 30 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 150$ דמי ביטול לנוסע.
בין 30 ל- 15 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 600$ דמי ביטול לנוסע.
פחות מ- 15 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 100% דמי ביטול לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
 
ב. דמי ביטול טיסות פנימיות (בטיולים בהם קיימות על פי התכנית טיסות פנימיות)
עד 30 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול, יהיו דמי הביטול ע"ס 150$ לאדם.
פחות מ-30 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 100% דמי ביטול לנוסע.
 
ג. טיסות שכר בינלאומיות
עד 30 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 400$ דמי ביטול.
פחות מ- 30 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 100% דמי ביטול לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
 
5. דמי ביטול בשיט הכלול במסגרת הטיול
בין 90 ל- 60 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 300$ דמי ביטול לנוסע.
בין 60 ל- 30 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 800$ דמי ביטול לנוסע.
פחות מ- 30 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 1600$ דמי ביטול לנוסע או דמי ביטול מלאים (הגבוה מבין השניים). 
 
6. יום הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול.
7. ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי (שאינם ערבי חג או חג בארץ ו/או בחו"ל) בין השעות 9:00 ל- 16:00 בלבד.
8.במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה מכל סוג שהוא או ויזה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע . ל-ר.ת דיסקברי זכות החיוב של הסכומים ואלה ישולמו לה על ידי סוכנות הנסיעות או על ידי הנוסע . לדיסקברי זכות קיזוז של סכומים אלה מעמלות שמגיעות לסוכנות הנסיעות .
9.ייתכנו מקרים בהם החברה תבצע מראש שינויים בטיול עקב אילוצים שונים. 
 
 
9. דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (החוק)
למרות האמור לעיל, בהתאם לסעיף 14 ג(ג) ולסעיף 14ג (ד) (2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק") בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם ימי עבודה שהנם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00).
 
במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הנו לצורכי ידע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק.
הודעה על ביטול יציאה לטיול חייבת להמסר על ידי הנסוע בכתה במייל או בפקס אל דיסקברי . כאמור לעיל סעיף ביטולים .
 
בכל מקרה, אין בתנאי ההשתתפות כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
  
10. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי אין כל חובה על ר.ת דיסקברי כמארגן לתת החזר כספי כלשהו בגין שירותים שלא נוצלו.
 
11. הנחות - למען הסר ספק, הנחות לחברי מועדונים שונים יינתנו אך ורק מהמחיר המלא המפורסם באתר, אין כפל מבצעים. לא יינתנו הנחות על מחירי מבצע שונים, לרבות מחירי הנחה להרשמה מוקדמת.
 
שינוי במחירים המפורסמים באתר
 
דיסקברי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיריהם של שירותי התיירות המפורסמים באתר. 

שינוי זה עשוי להתרחש, בשל עדכון שהתקבל מאת ספקי השירותים בחו"ל, הנובע מהעלאת מסים או מע"מ, שינויים בהפרשי שער, התייקרויות דלק, אירוע מיוחד המשפיע על רמת הביקוש, טעות במחיר המקורי שפורסם וכד' ואו מכל סיבה אחרת . ייתכנו מקרים שבהם תאשר חברת דיסקברי את ההזמנה, אולם, במחיר שונה ובדרך כלל גבוה יותר, מזה המפורסם בחוברת.
למען הסר ספק, המחיר שנמסר בעת אישור ההזמנה, יהיה המחיר המחייב את הנוסע/רוכש ולא המחיר שפורסם באתר.
 
זיכויים והחזרים
 
נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו , לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו . לאחר יציאה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של שירותי התיירות בהם לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו"ב. ר. ת דיסקברי והחברות המארגנות ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו (ראה פרק "נזקים וביטוח"). סוכני ר.ת דיסקברי  ו/או נציגיה ו/או שלוחיה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים.
 
נזקים וביטוח
 
אין ר.ת דיסקברי אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מגיפות , מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הנופש ו/או הטיול עקב מחלה, פציעה או כל סיבה אחרת כלשהי. ר.ת דיסקברי ממליצה לנוסע לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול כולל הרחבה למגיפת הקורונה .
 
ר.ת דיסקברי  מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, ההסעות, השכרת רכב, בתי המלון, וכיו"ב ולפיכך אין ר.ת דיסקברי  אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם ע"י נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. כללי האחריות לגבי כל שירות ושירות נקבעים על ידי ספק השירותים עצמו ועל פי החוק והדין במדינה שבה ניתן השירות.
 
פניות
 
במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מן השירות המוזמן, על הנוסע לפנות אל ספק השירותים ו/או ישירות ל ר.ת דיסקברי והחברות המארגנות. זאת על מנת לאפשר לגורמים הנ"ל לסייע בידם בזמן אמת ובמהלך שהותם בחו"ל.
נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את " ר.ת דיסקברי או את הגורמים בחו"ל, הפועלים מטעמנו, יישאו בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידנו לזה בו בחרו. כמו כן, לא תשפה ר.ת דיסקברי נוסעים אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך שהותם בחו"ל. דיסקברי מפעילה מוקד הפועל 24 שעות ביממה בטלפון 03-5627248, בנוסף במקרה של מתן שירותים ע"י ספק בחו"ל ונמסר ללקוח מספר טלפון ובמקרה חירום, חייב הנוסע להתקשר למספר זה במקרה של בעיה כלשהי.
 
הגבלת אחריות
 
הנוסע מצהיר בזאת כ ידוע לו שכל השירותים אותם מציעה ר.ת דיסקברי הינם שירותים הניתנים על ידי צד שלישי וכי לגבי כל אותם שירותים ר.ת דיסקברי הינה גורם מתווך בלבד בין הנוסע לבין חברות התעופה ונותני השירותים האחרים לרבות לכל הקשור לסידורי הטיסה ו/או סידורי תחבורה אחרים וכן לכל הקשור לסיורים כל הכרטיסים, שוברים וכיו"ב שימסרו על ידי ר.ת דיסקברי או באמצעותה, מוצעים בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים ו/או המספקים את אותם שירותים. מוסכם על הנוסע מפורשות כי ר.ת דיסקברי לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ו/או לאובדן רכוש אשר עלולים להיגרם בקשר לשירותים אשר נרכשו על ידי הנוסע במישרין ו/או בעקיפין.   
 
חילוקי דעות
 
בכל מקרה שתוגש תביעה נגד ר.ת דיסקברי בין אם תוגש התביעה נגד ר.ת דיסקברי לבדה וגם/או יחד עם החברות המארגנות שאצלן נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בערים הרצליה ותל אביב-יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותי התיירות ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.
 
תשלום

הרשמה לטיולים המפורטים באתר ובכל פרסום אחר תיעשה במילוי טופס הרשמה ע"י הנוסע או על ידי סוכן הנסיעות ובחתימת הנוסע או במילוי פרטים באתר החברה . השתתפות בטיול מותנית בכך שר.ת דיסקברי קיבלו מהנוסע את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו , לא יאוחר מ-15 יום לפני מועד ההתחלה של הטיול . במידה ולא שילם הנוסע את מלוא הכספים 15 יום לפני מועד הטיסה, יראה הנוסע כמי שביטל יציאתו לטיול ויהיה חייב בדמי ביטול על פי התקנון. ר.ת דיסקברי וחברות התעופה יהיו רשאיות לבטל הרשמת נוסע במקרה שלא שולם להן מלוא התשלום כמפורט לעיל . כל תוספת עלות הנובעת משינוי שערי המטבע , מחירי כרטיסי הטיסה , עלויות הלינה בבתי המלון, התחבורה , מס' נמל , כרטיסי כניסה לאתרים השונים וכיו"ב – יחולו על הנוסע בלבד . כספי הלקוחות מובטחים כמתחייב מתקנות שירותי תיירות .
 
המחירים המצוינים באתר הינם לתשלום בהעברה בנקאית או במזומן בלבד בתשלום אחד. תשלום בכרטיסי אשראי ישראכרט / ויזה יחויב בתוספת 2.5%.

השתתפות בטיול

ר.ת דיסקברי והחברות המארגנות בחול רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם . על הנוסע להודיע למארגנים טרם הרשמתו על כל מגבלה בריאותית או אחרת שעשויה להקשות על השתתפותו בטיול. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול , אשר יש בה משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול , על פי שיקול דעתם . יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 20 נוסעים לפחות אלא אם תקבע החברה אחרת ואין הגבלה על מספר מקסימלי של משתתפים  . בטיול ישתתפו נוסעים כמספר מקומות הישיבה באוטובוס . 

הרכב המשתתפים

הטיולים המתפרסמים באתר ובהצעות המתפרסמות מדי פעם בפעם ע"י ר.ת דיסקברי פתוחים להרשמה לכלל הציבור . לא תתקבל תלונה ו/או טענה בנושא גילאי המטיילים ו/או מצב בריאותם ו/או כישוריהם . טיולים התחומים בקבוצות גיל הנם בבחינת המלצה בלבד . אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל , ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלות הגיל.
 
מלווה קבוצה

מלווה הקבוצה הנו איש קשר בין המארגנים לנוסעים , המשמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול . במסגרת תפקידו יטפל המלווה , בין היתר , בארגון הסדורים בשונים , הקשורים בניהולו התקין של הטיול , האוטובוס , המדריכים המקומיים , בתי המלון , מעבורות וכיוצא באלה . ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ימתין בנמל התעופה בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים . כמו כן , במקרים מסויימים ייתכן שהמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל , ובמקרה כזה יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי.
 
כלכלה

בכל הטיולים ניתן פירוט הארוחות אשר כלולות במחיר הטיול . המארגנים מסיבים בזאת את תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות . תפריט הארוחות נקבע מראש . רמת הארוחות שונה ממקום למקום , כך גם סוג האוכל , טעמו , גיוונו , כמותו ואופן הגשתו . ארוחות הבוקר הנן קונטיננטליות  או מלאות. הארוחות יכולות להינתן באולם מיוחד המשמש לקבוצות בטיולים מאורגנים . ארוחות הבוקר עשויות להיות מוגשות באריזה לחדר הנוסעים . בכל מקרה בו מבקש הנוסע לקבל ארוחה מיוחדת : צמחונית , כשרה , דיאטטית או אחרת , עליו להזמין זאת מראש ובכתב ולקבל על כך אישור . אין החברה המארגנת מקבלת על עצמה כל אחריות לספק ארוחות מיוחדות אלה במהלך הטיול או בחלקו , אלא אם הוזמנו ואושרו . שירות מזון או משקאות במהלך הטיסות במידה וניתן , הוא באחריות חברות התעופה בלבד . 


מניין ימי הטיול

במניין ימי הטיול המפורסמים באתר נכללים יום היציאה ויום החזרה מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד שובה . החברות המארגנות ור.ת דיסקברי מודיעות כי הן קשורות במועדי טיסות של חברות התעופה האחראיות בלעדית על מועדים ושינויים בלוחות הזמנים . המארגנים אינם אחראים לטיסה היוצאת בשעות אחר הצהריים או הערב , או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר . היה ובגלל שינוי בלוח הטיסות יגרעו ימי הטיול , אין המטיילים זכאים להחזר כספי אלא אם מספר הלילות בתכנית המקורית ישתנה והמארגנים אכן קבלו החזר כספי בגין לילות לא מנוצלים . 

תכנית הטיול

קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר גם אם טיול זה מתבצע ע"י חברה אחרת. טיולים ימוזגו אם מספר משתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית המקורית. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב או השינוי כאמור. סיורים מודרכים המופיעים בתכנית הטיול יארכו בדרך כלל בין 3 ל- 4 שעות אלא אם צוין אחרת . דמי הכניסה הכלולים במחיר מפורטים בסעיף "כל זה כלול במחיר" בצמוד לכל מסלול. המחיר אינו כולל אתרים נוספים גם אם נזכרים בתיאור המסלול. בטיולים בהם הקבוצה מתפצלת לשני יעדים , מלווה הקבוצה יצטרף ליעד בו רשומים מרב הנוסעים וביעד השני יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי . במידה ועקב כוח עליון (תנאי מזג אוויר סיבות אחרות) לרבות איחורים מסיבה כלשהי שאינה באחריות דיסקברי', תתבטל הכניסה לאחד מהאתרים שבתכנית הטיול - לא יוכל הנוסע לבוא בתביעה כנגד דיסקברי. החברה תעשה כל אשר ביכולה על מנת להעניק ביקור חלופי, אולם היא אינה מחויבת בכך וייתכנו מקרים בהם אין זה יתאפשר. 


עישון ואכילה

בתוך האוטובוס חל איסור על עישון ואכילה . לחלופין תערכנה הפסקות למטרות אלה. החברה אינה מתחייבת לשבץ ללינה מטייל שנרשם כבודד עם מטייל שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן . 

לנוסע בטיולינו

הנוסע חייב למלא אחר כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות לצורך ביצוע הטיול והוצאתו לפועל , להמציא את מסמכי הכניסה , היציאה וכל המסמכים הדרושים לצורך כך לרבות אשרות מתאימות . כמו כן חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה בזמן שנקבע ע"י המארגנים , על מנת להשלים את סידורי היציאה . המארגן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לנוסע אם לא עמד בהתחייבויותיו לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא . בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של ארצות היעד או מסיבות שאינן קשורות בחברות המארגנות ו/ או בר.ת דיסקברי, החברה אינה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך . 


מפגש הקבוצה

החברה אינה עורכת ככלל מפגשי קבוצה לפני יציאה לטיול , פרטים מעודכנים , מידע וסקירה כללית על מסלול הטיול יינתנו למטיילים  על ידי מדריך הטיול לפני יציאת אותם טיולים הדורשים הכנה יסודית לדעתנו . אנו ממליצים לשוחח עם מדריך הקבוצה ובכל מקרה שלא ישוחח נוסע עם המדריך, לא תהיה החברה אחראית להעביר לנוסע את המידע שהועבר על ידי המדריך לנוסעים . במקרים בהם יהיה מפגש קבוצה יועבר המידע במפגש . 


לסיכום

טיולים ואירועים המתוארים באתר ו/או בכל פרסום אחר של ר.ת דיסקברי זו מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי החברה והחברות המארגנות השותפות לארגון הטיולים . כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות . השינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים,אופן הביצוע,ביצוע חלקי,אי ביצוע פרטי התכנית,ארגון אירועים חלופיים,או כאלו אשר אינם כלולים בתכניות וכיוצא באלה .